Specjalizacje / Zakres usług

Podmiotom gospodarczym Kancelaria HMM oferuje pełen zakres obsługi prawnej, począwszy od założenia i rejestracji Spółki poprzez wszystkie sprawy związane z jej bieżącym funkcjonowaniem, także w ramach rozbudowanych struktur kapitałowych, aż po likwidację.

  • Prawo korporacyjne. Kompleksowo obsługujemy proces tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych. Ponadto, świadczymy usługi związane z bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału samorządów terytorialnych. Obsługujemy organy spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników). Reprezentujemy klientów  podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w ramach postępowań rejestrowych podmiotów, a także opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów.
  • Prawo cywilne i gospodarcze. Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem i opiniowaniem kontraktów handlowych dotyczących obrotu krajowego i międzynarodowego. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach przy zawieraniu umów i doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zabezpieczających interesy Klienta. Dotyczy to także należytego zabezpieczenia jego interesów na wypadek niewypłacalności lub upadłości kontrahenta.
  • Prawo zamówień publicznych. Oferujemy Klientom profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w fazie jego realizacji. Świadczymy usługi zarówno dla podmiotów występujących w roli zamawiającego, jak i dla wykonawców. Naszym celem jest zawsze zapewnienie sprawnego udzielania lub pozyskiwania zamówień publicznych, przy zagwarantowaniu legalności całego procesu.
  • Prawo upadłościowe i naprawcze oraz restrukturyzacje.Wspomagamy Klientów na każdym etapie prowadzonej przez nich restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzamy zarówno dłużnikom, wierzycielom jak i syndykom w toku postępowań upadłościowych.
  • Spory sądowe. Praktyka Kancelarii obejmuje także prowadzenie sporów sądowych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach negocjacji przedsądowych jak również procesów sądowych prowadzonych przez sądy powszechne, a także arbitraż gospodarczy i sądy polubowne.
  • Prawo pracy. Świadczymy pomoc prawną  w zakresie przygotowania i opiniowania dokumentów z zakresu prawa pracy, opiniowania podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem nowych pracowników i zmianą zasad zatrudnienia dotychczasowych pracowników,  negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników, a także reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych.
  • Prawo nieruchomości. Doradzamy przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości na cele inwestycyjne oraz świadczymy usługi audytu nieruchomości i reprezentujemy interesy Klientów przed sądami i organami administracji. Kompleksowo obsługujemy od strony prawnej proces budowlany.